PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

El portal de transparència de la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla és un mitjà perquè la ciutadania conegui millor la nostra gestió com a fundació sense ànim de lucre i amb vocació de servei públic a la ciutadania de les comarques de Tarragona.

   

 

El portal de transparència ens permet comunicar el nostre compromís amb la societat i la gestió dels recursos que realitzem seguint els valors fundacionals de la institució.

 

Finalitat, missió i activitats

La Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla té els seus orígens al 1171 i durant més de vuit segles ha vetllat per la salut de les persones del territori.

Actualment la fundació disposa de dos hospitals que donen cobertura a una població de més de 250.000 persones al nord del Tarragonès i el Baix Penedès gràcies a la vocació de servei a les persones de tots els professionals que en formen part.
 

L'entitat es troba inscrita en el Registre dels grups d'interès de la Generalitat de Catalunya, amb el número identificador 3898.

 

Organització institucional i estructura

El nostre equip directiu és el responsable de controlar i dirigir les activitats de la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla i s'encarrega de garantir la qualitat i l'excel·lència de l'assistència que proveeix a través dels seus centres, així com de vetllar pel manteniment dels valors de la institució. Pel que fa a l'òrgan de govern de la fundació, està format per un patronat integrat per persones representatives i independents del territori al qual es presta servei.

 

Balanç Social

La Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla, com a fundació d'utilitat pública, està sotmesa a la legislació catalana i subjecta a la llei de transparència. El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d'impacte social, ambiental i de bon govern de les organitzacions. El seu objectiu principal és poder analitzar i avaluar des de la perspectiva social, els impactes i la gestió de l'activitat en la societat, de manera que permet tenir dades dels estàndars ètics de l'organització.

 

Gestió econòmica i pressupostària

La Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla és una organització sense ànim de lucre que busca assegurar la suficiència econòmica per garantir la seva continuitat.

El següent document expressa l'opinió d'un auditor, que valora si els comptes anuals estan ben elaborats d'acord amb els principis comptables i si reflecteixen la imatge fidel de l'organització.

 

Contractació com a proveïdor de serveis

En qualitat de centre concertat, la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla presta serveis assistencials concertats amb el CatSalut.

 

Decisions i actuacions d'especial rellevància jurídica

 

Reconeixements i premis

Recull dels reconeixements rebuts per la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla i per altres fundacions de la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent en els últims anys com a resultat de la dedicació dels seus professionals al servei de les persones.