POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

El lloc web https://www.fundaciohospitalsantatecla.cat és propietat de Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla.

La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla tracta les seves dades personals d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

Responsable del Tractament

El Responsable del Tractament de les seves dades personals és la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla amb CIF R-43.000.16-E amb amb domicili a Rambla Vella, 14, 43003 Tarragona, telèfon 977 248 539 i correu electrònic xarxatecla@xarxatecla.cat.

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant un correu electrònic a  un escrit a c/ Joan Maragall, 1 43003 de Tarragona o enviant un e-mail a protecciodades@xarxatecla.cat.

 

Tractaments de dades

A continuació és realitza una descripció dels tractaments efectuats per la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla:

Tractament

SELECCIÓ DE PERSONAL

Responsables

 • Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
 • Fundació Centres Assistencials i d'urgències de Tarragona
 • Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla
 • Fundació Casa Sant Josep de Tarragona
 • Fundació Estela per a la discapacitat
 • Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla
 • Consorci de Serveis bàsics de salut
 • Consorci d'atenció a la dependència
 • Aprovisionaments Santa Tecla
 • Neteja Santa Tecla
 • Hostaleria Santa Tecla

Finalitat

Gestió dels processos de selecció de personal.

Legitimació

Consentiment del candidat.

Termini de conservació

Les seves dades seran conservades mentre duri el procés de selecció i, un cop finalitzat, com a màxim es conservaran durant un any.

Destinataris

No es cediran dades a tercers excepte obligació legal.

 

Tractament

PRESTACIÓ ASSISTENCIAL

 

Finalitat

Prestació d'assistència medicosanitària, diagnòstic i tractament sol·licitat.

 

Legitimació

Prestació d'assistència sanitària, base legal.

 

Termini de conservació

Les seves dades seran conservades d'acord a la legislació sanitària vigent en cada moment, actualment la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica.

En aquest sentit, les seves dades seran conservades com a mínim durant quinze anys des de la data de cada procés assistencial en relació als següents documents, juntament amb les dades d'identificació del pacient: consentiments informats, informes d'alta, informes quirúrgics i registres de part, dades relatives a l'anestèsia, informes d'exploracions complementàries, informes de necròpsia i informes d'anatomia patològica.

Les dades identificatives de mare i nadó en cas de part, es conservaran amb caràcter indefinit.

La resta de documentació es conservarà com a mínim durant cinc anys.

 

 

Destinataris

Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i serveis directament vinculats a l'assistència sanitària de l'entitat, d'acord amb les seves competències i funcions.

Així mateix s'indica que la informació pot ser facilitada a aquells estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material hagin d'accedir a les dades per la correcta prestació de l'assistència mèdic-sanitària que constitueix la finalitat del tractament d'aquestes dades.

Les seves dades seran comunicades al departament de salut de la Generalitat de Catalunya en el marc de la Història Clínica Compartida de Catalunya, d'acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el responsable d'aquest fitxer. Si desitja rebre major informació o vol exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió i limitació o portabilitat reconeguts a la normativa de protecció de dades, pot contactar amb la Unitat d'Atenció a l'Usuari del nostre centre.

També podran ser cedides a les companyies asseguradores i mutualitats que s'hagin de fer càrrec de les despeses derivades de l'assistència.

A més, l'Entitat realitzarà comunicacions de dades a altres entitats del grup Xarxa Santa Tecla (Fundació Centres Assistencials i d'Urgències de Tarragona i Fundació Sociosanitària i social Santa Tecla), en el context del contínuum assistencial. Si desitja rebre major informació o vol exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació o portabilitat reconeguts en la normativa de protecció de dades, podeu contactar amb la Unitat d'Atenció a l'Usuari del centre.

 

Tractament

VIDEOVIGILÀNCIA

Finalitat

Garantir la seguretat.

Legitimació

Interès públic.

Termini de conservació

Las dades es suprimiran transcorregut un mes, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.

Destinataris

Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.

       

 

Tractament

CONTACTE WEB

Finalitat

Atendre a la seva petición i resoldre les seves consultes.

Legitimació

Consentiment de l'interessat. 

Termini de conservació

Les dades es conservaran per donar resposta a la seva consulta.

Destinataris

No se cediran dades a tercers excepte obligació legal. 

 

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan es sol·liciten dades per tramitar l'acció desitjada, s'informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

 

Com pot exercir els seus drets?

Quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el seu consentiment podrà revocar l'autorització que va donar en qualsevol moment dirigint-se per escrit a l'adreça de correu electrònic protecciodades@xarxatecla.cat o per correu postal a c/ Joan Maragall, 1, 43003 Tarragona.

Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se per escrit a l'adreça de correu electrònic protecciodades@xarxatecla.cat o per correu postal a c/ Joan Maragall, 1, 43003 Tarragona.

En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d'anar acompanyada de fotocopia del seu Document Nacional d'Identitat, passaport o document legal vàlid que l'identifiqui. 

Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla l'informarà sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini d'un mes. En cas de tractar-se de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant de l'ampliació del termini dins el primer mes.

Si considera que no hem donat una  resposta adient a la seva sol·licitud, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de control competent.